Loading...

TAI NẠN

Giúp thân chủ lo giấy tờ với bác sĩ, công ty bảo hiểm, cảnh sát,…để nhận lại tiền bồi thường khi thân chủ bị tai nạn xe cộ.

 

KHIẾU NẠI / ĐƠN TỪ KHÁC

Giúp thân chủ điền và soạn thảo các loại đơn theo yêu cầu như: đơn từ khiếu nại, đơn xin cứu xét, đơn xác nhận, đơn xin việc, đơn ly dị, và nhiều đơn từ, giấy tờ khác.

Viet English Language Group, LLC